พฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสหรัฐ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสหรัฐ

ปกติแล้วเวลาจะเลือกทำธุรกิจสักประเภทหนึ่งสิ่งที่นักธุรกิจทั้งหลายจำเป็นต้องให้ความสำคัญอย่างมากที่สุดก็คือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะทำให้ธุรกิจสามารถรับรู้ได้ว่าช่วงเวลาที่กำลังเกิดขึ้นนี้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป็นแบบไหน ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกช่วงเวลาไม่สามารถยึดติดเอารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นบรรทัดฐานได้ Read more about พฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในสหรัฐ